Akty prawne

 1. Ustawa z dnia z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 5 grudnia 2003 r. Nr 207 poz.2016 z późn. zm.)
  (plik do pobrania)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
  (plik do pobrania)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 31 stycznia 1995 r. Nr 8 poz. 38 z późn. zm.)
  (plik do pobrania)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
  (plik do pobrania)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 17 lipca 2002 r. Nr 108 poz. 953)
  (plik do pobrania)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)
  (plik do pobrania)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1134)
  (plik do pobrania)
 8. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1132)
  (plik do pobrania)
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z dnia 18 października 2002 r. Nr 174 poz. 1423)
  (plik do pobrania)
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z dnia 9 września 1999 r. Nr 74 poz. 836)
  (plik do pobrania)
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 28 października 1997 r. Nr 132 poz. 877)
  (plik do pobrania)
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. Nr 43 poz. 430)
  (plik do pobrania)