Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Strona Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Sabura
 • E-mail: sekretariat@nowytarg.pinb.gov.pl
 • Telefon: 182649466

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
 • Adres: ul. Jana Kazimierza 22
  34-400 Nowy Targ
 • E-mail: sekretariat@nowytarg.pinb.gov.pl
 • Telefon: 182649467

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nie został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

Ze względu na brak dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zapewnienia obsługi bezpośrednio przy wejściu do budynku.