Protokół z wyboru

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY 2/2020 dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Pełna informacja o wyborze oferty